Andindon Resracesscom

Detektory pro bezdotykové měření teplot -- 2. díl edice Senzory neelektrických veličinPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Vladimír LysenkoKniha pojednává o detektorech, principech jejich činnosti a aplikacích při bezdotykovém měření teplot. Více je věnováno kvantovým typům detektorů, jejich parametrům a nestabilitám. Závěr je věnován metodám bezdotykového měření teploty. Pro snadnější pochopení je text doplněn velkým množstvím tabulek a grafů. Použitý matematický aparát odpovídá rozsahu přednášeném na technic-kých vysokých školách. Kniha je určena studentům, technikům a inženýrům pracujícím v oblasti měřicí a řídicí techniky. Fyzikálně-technologické problémy zmiňovaných detektorů nejsou náplní této knihy. Historie vydání 1. vydání - 2005 - ISBN 80-7300-180-2 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-316-6 (elektronická kniha ve formátu PDF) Stručný obsah Seznam použitých znaků a symbolů Detektory záření Fotodetektory Nestability fotodetektoru Tepelné detektory Teplota a její měření Příloha I - Pojmy a veličiny používané v pyrometrii Příloha II - Tabulky detektorů Příloha III - Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90 obsah knihy Detektory záření, Fotodetektory, Fotoelektrický jev a jeho fyzikální podstata, Typy fotodetektorů, Podmínky fotoelektrického jevu, Fotodetektory s podélným elektrickým polem, Vnitřní fotoelektrický jev [12], Ideální fotodetektor, Voltampérová (VA) charakteristika ideálního FD, Reálný fotodetektor, Parametry reálného FD, Neidealita a její měření, Výstupní napětí naprázdno, Výstupní proud nakrátko, Závěrný proud, Charakteristický odpor, Odpor za tmy, Napětí a proud maximálního výkonu, Činitel zaplnění (FF - Fill Factor), Citlivost proudová, napěťová, spektrální, Kvantová účinnost, Pohltivost, Šumové parametry, Parazitní parametry, Parametry dynamického režimu, Citlivost fotodetektoru, Mezní hodnota vlnové délky, Mezní hodnota citlivosti, Vliv vstupního ozáření na parametry FD, Nestability fotodetektoru, Vliv teploty na úroveň Fermiho hladiny, Vliv teploty na koncentraci nosičů, Pro vlastní polovodič, Pro nevlastní polovodič, Spektrální citlivost a vlivy na její velikost, Teplotní závislost pohltivosti, Teplotní závislost kvantové účinnosti, Změna spektrální citlivosti vlivem vnějšího napětí, Změna spektrální citlivosti vlivem teploty FD, Vliv zátěže na spektrální charakteristiku, Závěrný proud a jeho nestability, VA charakteristika a vlivy na ní, Absolutní citlivost výstupního proudu na teplotě, Absolutní citlivost výstupního napětí na teplotě, Absolutní citlivost výstupního napětí naprázdno na teplotě, Teplotní kompenzace pracovního režimu, Modely fotodetektoru, Elektrický model FD, Tepelný model FD, Tepelné detektory, Princip funkce tepelného detektoru, Zářivý tok tvaru jednotkového skoku, Zářivý tok tvaru harmonického signálu, Tepelná kapacita detektoru, Tepelná vodivost detektoru, Mezní kmitočet detektoru, Dynamické chování detektoru, Termoelektrické detektory, Emise elektronů, Kontaktní napětí, Rozdíl kontaktních potenciálů, Seebeckův jev, Bolometry, Princip bolometru, Spektrální citlivost, Integrální citlivost, Náhradní zapojení, Časová konstanta, Mezní kmitočet, Pyroelektrické detektory, Elektrická polarizace, Vektor polarizace, Princip pyrodetektoru, Stanovení výstupního signálu, Určení časové změny teploty, Prahová citlivost, Vlastnosti pyrodetektorů, Termokamery, Aplikace termovizního systému, Teplota a její měření, Modely záření, Kvantová povaha záření, Tepelné záření, Metody bezdotykového měření teploty, Objektivní metody měření teploty, Emisivita, Chyby bezdotykového měření teploty, Citlivosti parametrů, Absolutní citlivost měření teploty, Relativní citlivost měření teploty, Semirelativní citlivost měření teploty, Citlivost poměrového měření teploty, Maximum poměru R(T,l2), Absolutní citlivost poměru Ro (T,l2max) na teplotě, Relativní citlivost poměru Ro (T,l2) na teplotě, Pojmy a veličiny používané v pyrometrii, Vybrané pojmy, Záření, Směr záření, Rychlost šíření záření, Bodový zdroj záření, Izotropní zdroj záření, Tepelný zářič, Tepelné záření, Teplo, Teplotní záření, Teplota, Infračervené záření, Ochlazování těles, Černé těleso (zářič), Černé těleso - černý zářič, Vybrané veličiny, Zářivá energie, Spektrální zářivá energie, Objemová hustota zářivé energie, Spektrální hustota zářivé energie, Zářivý tok, Plošná hustota zářivého toku, Spektrální zářivý tok, Plošná hustota spektrálního zářivého toku, Intenzita vyzařování, Spektrální intenzita vyzařování, Zářivost, Spektrální zářivost, Zář, Spektrální zář, Poměrné veličiny, Emisivita, Směrová emisivita, Spektrální emisivita, Pásmová emisivita, Pohltivost (absorpce), Spektrální pohltivost (absorpce), Odrazivost (reflektance), Spektrální odrazivost (reflektance), Propustnost (transmitance), Spektrální propustnost (transmitance), Zákony teplotního záření, Kirchhoffův zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon, Wienův zákon posuvu, Planckův zákon, Významné konstanty, Tabulky detektorů, Porovnávací tabulka Si fotodiod, Křemíkové PIN fotodiody, InGaAs fotodiody, InGaAs-PIN detektory, Infra termočlánky, CHOPPERS - optické prerušovače, Germaniové fotodiody (Judson Technologies), Sendvičové (dvoumateriálové) detektory, Pyroelektrické detektory, Detektory termokamer, Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90.


Doruíme do 24 hodin. Japonský školní kulturní festival. Kniha Detektory pro bezdotykové mení teplot 2. Etika a sociologický příklad. znamená zkratku pro výraz symetrické elektromagnetické pole. Díky vysplé multifrekvenní technologii MultiIQ je Minelab nejlepí výrobce detektor na svt.


Detektor odpovídá norm SN EN 14 604. Kreidl Marcel Mení teploty senzory a micí obvody 1.díl edice senzory neelektrických veliin BEN technická literatura 2005 ISBN 54 Lysenko Vladimír Detektory pro bezdotykové mení teplot 2.díl edice senzory neelektrických veliin BEN technická literatura 2006 ISBN 02. Pravidelné akce a slevy na Detektory plynu. Senzory neelektrických veliin 1. Pro analyzátory plyn KIGAZ. Nakupujte knihy online vo vaom obúbenom . Jednou z tch okolností asi podstatných je e k hledání s detektory kovu máme vztah. Nakladatelské údaje Praha BEN technická literatura 2005 Vedlejí vcné záhlaví vcné téma Elektrická mení neelektrických veliin Vedlejí vcné záhlaví. Praha BEN technická literatura 2005 239 s. Dalí informace naleznete zde. edice Senzory neelektrických veliin 1. Kniha pojednává o detektorech principech jejich innosti a aplikacích pi bezdotykovém mení teplot. Stupeň 9 Science Homework. Bezdotykové zkoueky . díl edice Senzory neelektrických veliin 224 K 121254 Návrh ploných spoj pro povrchovou montá SMT a SMD 336 K. Detektory pro bezdotykové mení teplot autor Vladimír Lysenko rok vydání 2005 Antikvariát s více ne 32 388 polokami 420 775 281 837 v pracovní dny 800 1500. Co jste udělal s redditem studia života. AP mezinárodní uznání. Ke knize Detektory pro bezdotykové mení teplot 2. díl edice Senzory neelektrických veliin Vladimír Lysenko. díl edice Senzory neelektrických veliin Lysenko Vladimír Motto Dobrá kniha píruka s píklady je vdy nejlepí manuál uebnice.

College Board AP logo.


Elektronické knihy PDF epub Detektory pro bezdotykové měření teplot -- 2. díl edice Senzory neelektrických veličin PDF. PDF knihy zdarma ke stažení Vladimír Lysenko.